کنفرانس ریاضیات صنعتی- نتایج داوری مقالات

دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده علوم ریاضی ... مقایسه کارایی الگوریتم کلونی زنبور عسل مصنوعی و الگوریتم قوی و کارامد کلونی زنبور عسل مصنوعی در بهینه سازی ...
X
X
X