تصاویری از کتاب فارسی سال 1340 هجری - سایت دکترمهردادجلالیان

... از اینکه خاطرات 33 قیل من را که روزگاری با این کتاب ها گذشته و به عنوان دانش آموز بودم زنده کردیدبسیار ممنونم و در حال حاضر به عنوان معلم ابتدایی ...
X
X
X