روزنامه جام جم92/10/21: استخدام هاي دولتي در سال 93 متوقف نمي شود

جم > شماره 3883 21/10/92 > صفحه 7 (گفت و گو) > متن .... يکي از مسئولان وزارت آموزش و پرورش به من مي گفت که ما بررسي کرديم، روزي پنج ...
X
X
X