فیزیک سال دوم

مطالب فیزیک سال دوم. ... پاسخ: بردارهای مساویa و bو c را پشت هم رسم می کنیم و ابتدای بردار اول را به انتهای بردار آخر وصل می کنیم. نکته: اگر دو ...
X
X
X