ختم حدیث کسا

خواندن قرآن در زمان عذر شرعی ثواب کمتری دارد پس در این زمان نیز می توانیم ختم حمد را داشته باشیم. بهتر هست زمان و ... 2-فاطمه ( اطلسی) 12- سمانه (ع) 22- ویدا( عروس آسمانی ) 32-مامان بهار. 3-ترنم 13- طاهره .... 39-زهره 69 39- مداین فاطمه 39- فاطی. 40-سمیه 61 ...
X
X
X