برگزاری دوره ضمن خدمت حکومت مهدوی و وظایف ... - آموزش مجازی مهدویت

مبلغ 50000 ریال بعد از گذراندن دوره آموزشی جهت هزینه صدور و ارسال گواهی ضمن خدمت از کاربران دریافت می شود. جهت ورود به سایت و ثبت نام در دوره ...
X
X
X