وقتی جنین سقط می شود... - تبیان

سقط جنین به مرگ جنین تا قبل از هفته بیستم بارداری اطلاق می شود. بیشتر از 80 ... در فرایند کورتاژ تمام بقایای جنین از بدن مادر خارج می شود.
X
X
X