نحوه شکایت از مزاحمت تلفنی و پيامكی - باشگاه خبرنگاران

اگر بر اثر مزاحمت تلفني، شخصي متحمل ضرر و زيان شود، در اين صورت مطابق قوانين مي‌تواند با ارائه شكوائيه به دادسرا مبني بر مزاحمت تلفني و ...
X
X
X