تعاریف و اطلاعات پایه ساخت و ساز - پرتال ساختمان

كشاورزي: اراضي كه (معمولاٌ‌خارج از شهر ) براي كشت و زرع پيش بيني شده و ساخت و ساز در آنجا ممنوع مي باشد. ... مساحت كل بنا: عبارت است از مجموع سطوح ساخته شده در كليه طبقاتي كه در يك ملك احداث مي شود يا شده است كه شامل .... شيرواني (سفالي ، آردواز)
X
X