لیست تمام سوالات - وب سایت رسمی دکتر بهروز نیکنام

وچه عوارضی دارد؟ ( این سوال 11 ... ایشان محلول آناستیم و قرص آناکپس و یک محلول دیگر را برایم تجویز کردند و ریزش مویم قطع شد و موهای ریخته تا حد زیادی رویش کرد.
X
X
X