ﻗﺎﻧﻮن رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﺗﺨﻠﻔﺎت اداري

ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﺗﺨﻠﻔﺎت اداري در ﻫﺮ ﯾﮏ از دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﺸﻤﻮل اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻫﯿ ... ي ﻃﺒﻖ ﻗﺎﻧﻮن آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ ﻣﺪﻧﯽ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﻣﯽ آﯾﺪ و در ﻫﺮﺻﻮرت ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﯿﻦ ﺻﺪور ر .... ﺳﺴﺎﺗﯽ ﮐﻪ آﻣﺎدﮔﯽ ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺖ در ﻣﻘﺮرات اﺳﺘﺨ.
X
X
X