شناسایی باد های محلی ایران

در فصل تابستان ودر زمان وزش بادهای گرم ((تش باد)) دما به پنجاه درجه سانتی گراد ... در شرق تركيه، جهت وزش باد تغيير نموده و به صورت غير متعارف از جنوب غربي به سوي .... باد شرجی (شرقی) بادیست تابستانی که از بادهای بسیار نامطلوب سواحل شمالی ...
 • ● ﻧﻤﻮدار ﺟﻬﺖ و ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺎد 11- ﺷﮑﻞ
  • ﺐ و ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺳﺮﻋﺖ وزش ﺑﺎد، ﻃﺒﻖ آﻣﺎر اﯾﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎی ﺳﯿﻨﻮﭘﺘﯿﮏ از ﺗﺎر. ﺦﯾ. ﺗﺎﺳﯿﺲ. ژاﻧﻮﯾﻪ. ﻓﻮرﯾﻪ ... در اﯾﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎ اﻧﻮاع و اﻗﺴﺎم دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎﯾﯽ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ذﯾﻼ ﺟﻬﺖ آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر. ﻣﺨﺘﺼﺮ اﺷﺎره ﻣﯽ ﺷﻮد. : -1.
   profs.basu.ac.ir
 • ● خراش آسمانخراش‌ها بر آسمان‎ تهران!
  • اما چیزی که الان دارد در تهران اتفاق می‌افتد، مقوله دیگری است. ... اساسا بی برنامگی در هر زمینه‌ای نامطلوب است و شهرداری‌های مناطق تهران حداکثر دقت خود ... غرب تهران را یکی از عوامل آلودگی زا می‌داند و می‌افزاید: جهت وزش باد در تهران، از جنوب ...
   www.ettelaat.com
 • ● درباره تهران - شهرداری تهران
  • درباره تهران. ... اين تهران بزرگ هم براي خودش حكاياتي دارد كه بسيار جالب است. .... جهت وزش باد غالب در تهران غربی (۲۷۰ درجه) و متوسط سرعت وزش باد ۵/۵ متر بر ثانیه  ...
   www.tehran.ir
 • ● ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﺎد و ﺑﺎرش ﺑﺎ ﺗﺄﻛﻴﺪ ﺑﺮ ﻃﺮاﺣﻲ ﺷﻬﺮي ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮردي ﺷﻬﺮ اﺻﻔﻬﺎن
  • اﻳــــﺮان. ﭼﻜﻴﺪه. ﺷﻬﺮ و اﻗﻠﻴ. ﻢ، دو ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻧﺴﺎن. ﺳﺎﺧﺖ و ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺗﺄﺛﻴﺮﮔﺬاري ﺗﻨﮕﺎﺗﻨﮕﻲ ﺑﺮ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ دارﻧﺪ . اﻗﻠﻴﻢ، ﺗﺎ آﻧﺠﺎ ﻛـﻪ ﺑـﺎ ... ﺗﺎﺑﺶ آﻓﺘﺎب، دﻣﺎ و رﻃﻮﺑﺖ ﻫﻮا، وزش ﺑﺎد و ﻣﻴﺰان ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ اﺳﺖ . اﻗﻠﻴﻢ ﻫـﺮ ﻣﻜـﺎن.
   www.sid.ir
 • ● مرگ خاموش تهراني ها در آلودگي هواي تهران - باشگاه خبرنگاران
  • در حالی که این برنامه به دنبال راهکاری برای کاهش آلودگی هوای تهران بود، اما بار دیگر ... تهران با اشاره به موقعیت جغرافیایی و پایداری هوای تهران به دلیل عدم وزش باد و بارش ... سم‌پاش را مورد انتقاد قرار داد و گفت: تا جایی که روش‌های علمی جهت کاهش آلودگی هوا ... تهران نیز با اشاره به وضعیت نامطلوب آلودگی هوای تهران نسبت به سال 89 گفت: ...
   www.yjc.ir
X
X
X