بیوشیمی

این تصویر که با میکروسکوپ الکترونی با استفاده از روش اسکنینگ تهیه شده است . رنگها طبیعی نیست و ... انیمیشن های آموزشی · مسیرهای متابولیک همراه ... ک اتابولیسم حلقه هم و یرقان عاطفه غیاث آبادی - علوم آزمایشگاهی. متابولیسم ...
X
X
X