آزمون ورودی مدارس استعدادهای درخشان استان همدان

نتایج آزمون ورودی پایه هفتم مدارس استعدادهای درخشان و پایه اول دوره دوم دبیرستانهای استعدادهای درخشان قابل مشاهده می باشد. اطلاعیه ها و اخبار. · کارنامه عدم قبولی ...
  • ● اینجا - وزارت آموزش و پرورش
    • و جاي یك رشته درس ـ آزمون نگارشي. و تمرین هاي خوشایند و خالق و همگام. با آن جدا خالي ..... ما مشاوره را احیا كردیم. اقای نورانی و اساتیدي. از دانشگاه عالمه از دانشــگاه می آمدند.
      www.medu.ir
X
X
X