کینه شب بله برون - بیتوته

بله بران شروع شد. زمانی که بر روی مقدار مهریه، خانواده ها داشتند به توافق می رسیدند که...
X
X
X