تاثير بتامتازون بر عوارض زودرس زخم جراحي پوستي بيماران سزارين ...

تزريق پيشگيرانه كورتيكو استروئيدها (بتا متازون) به مادر تا حدودي از ايجاد عوارض مربوط به سندرم زجر تنفسي در نوزاد را مي كاهد ولي استفاده از ...
X
X
X