آزمايش هاي ساده فيزيك با وسايل ساده

گروه فيزيك در راستاي توسعه‌ي انجام آزمايش در درس فيزيك حداقل به صورت تئوري سعي ميكند ‌آزمايشهاي ساده‌اي با وسايل ساده را به همكاران معرفي كند. اميد است همكاران ...
X
X
X