شرکت پرداخت الکترونیک بانک پاسارگاد: همه برنده‌اند

با کارت‌خوان و درگاه اینترنتی شرکت پرداخت الکترونیک بانک پاسارگاد متصر به حساب‌های نزد بانک پاسارگاد همه برنده اند.
X
X
X