شعروفون

لینک دانلود این شماره: اینجا ... معرفی و دکلمه ی اشعار مجیب مهرداد توسط لیلا فرجامی- معرفی و دکلمه ی اشعار روتخر .... معرفی و دکلمهء اشعار لیلا فرجامی توسط لیلا فرجامی – معرفی و دکلمهء اشعار عبدالله پشیو توسط مانا آقایی (ترجمه ها از کامبیز کریمی).
X
X
X