اندیمشک نوای ایلیاتی

معانی این کلمات، بسته به کاربرد آن در جمله و یک متن، تا حدودی مشخص می‌شود. .... همچنین واژه «شار» در متون قدیمی همچون شاهنامه فردوسی در معانی متعددی نظیر آنچه از زبان دهخدا و معین در بالا درج شده، به کرات ..... این نوع شعر خوانی به متل معروف هست.
X
X
X