گروه جراحی چشم - مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی تبریز

ﭼﺸﻢ. ﲥیﻪ و ﺗﻨﻈیﻢ. : ﮔﺮوﻩ ﺁﻣﻮزﺷﯽ زﻧﺎن و زایﻤﺎن. ﻩ ﭘﺰﺷﮑﯽ. دﻓﱰ ﺗﻮ. ﺳﻌﻪ ﺁﻣﻮزش داﻧﺸﮑﺪ. زﻣﺴﺘﺎن ... ﺁﻗﺎی دﮐﱰ ﻋﻠﯽ ﻣﺼﻄﻔﺎیﯽ. 5. رﺋیﺲ ﲞﺶ ﻗﺮﻧیﻪ. : دﮐﱰ رهﺒﺎﻧﯽ. 5. رﺋیﺲ ﲞﺶ رﺗیﻦ. : دﮐﱰ ﲠﺎری وﻧﺪ. 5.
X
X
X