مجلات : مرواریدبافی

مرواریدبافی هنری است آسان و در عین حال متنوع که به خلاقیت و استعداد فرد بستگی دارد. ... 1ـ مروارید: در رنگها و اندازه های مختلف به شکل غلطان و در شماره های 12 ـ 1 که هر چه شماره مروارید بیشتر باشد ... 3ـ بافت هم جهت: با یک نخ مانند گل ده پر ستاره ای.
X
X
X