دانلود انواع فرم های قراردادهای پیمانکاری | دفتر فنی پروژه های عمرانی

... این پست نمونه فرم خام انواع قرارداهای پیمانکاری جزء را قراردادم فرم های که در هر کارگاه ... برنامه صورت وضعیت دانا قابلیت محاسبه حمل مصالح را دارد.
 • ● فرمهاي تحويل قطعي
  • قطعي ... ورود پیمانکاران جهت ارائه صورت وضعیت ... 1388/11/ 15 10:48, admin_ardabil. 3-فرم رفع نواقص تحويل قطعي.pdf ...
   www.nosazimadares.ir
 • ● دانلود 23 نمونه آماده قرارداد پیمانکاری ساختمان -پرتال عمران
  • به صورت گام به گام و کاملاً تصویری به نحوه طراحی انواع پی های متعارف در سازه ها اعم از پی های نواری ، گسترده ... فرم خام قرارداد لوله کشی آب و فاضلاب, لینک دانــــــلود.
   www.icivil.ir
 • ● تاريخ تعلق ماليات در خصوص فعاليت‌هاي پيمانكاري به چه ... - ارزش افزوده
  • از آنجايي كه فعاليت‌هاي پيمانكاري از مصاديق ارائه خدمات تلقي مي‌شوند، لذا اينگونه موديان مكلفند به هنگام صدور صورت وضعيت نسبت به درج و وصول ماليات ... بديهي است در صورتي كه صورت وضعيت‌‌هاي صادره، توسط كارفرما تعديل، ماليات و عوارض ... شكر موضوع بند (4) ماده (12) قابل تسري به روغن نباتي خام و شكر تصفيه نشده مي‌باشند؟
   www.vat.ir
 • ● HSE ﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎران
  • ﭼﮕـﻮﻧﮕﻲ ﻧﻈـﺎرت ﺧـﻮد را ﻧـﺴﺒﺖ ﺑـﻪ ﻣـﺴﺎﻳﻞ ﺑﻬﺪاﺷـﺖ، اﻳﻤﻨـﻲ و ﻣﺤـﻴﻂ زﻳـﺴﺖ ﭘﻴﻤﺎﻧﻜـﺎران ﺑـﺮاي. ﭘﺎﺳﺪاري از ﺳـﻼﻣﺖ ... راﻫﻨﻤﺎﻫﺎ، ﻓﺮم ﻫﺎ و ...) در ﺗﻤﺎم زﻣﻴﻨﻪ ... ﻫﺰﻳﻨﺔ ﺑﺎﻻﺳﺮي از ﺻﻮرت وﺿﻌﻴﺖ ﭘﻴﻤﺎﻧﻜـﺎر. ﻛﺴﺮ ﻧﻤﺎﻳﺪ و ...
   www.nigc-ksh.ir
 • ● سامانه الکترونیکی - شرکت خودرو سرویس - شهرداری تهران
  • ... صدور صورت وضعیت ، ورود کارکرد ماهانه و صدور اعلان صورتحساب استفاده نمایند. در بخش دیگر کلیه پیمانکاران محترم (رانندگان ) می توانند وارد این سامانه شوند .
   khodroservice.tehran.ir
X
X
X