رهگیری شهابسنگ هابادوربین - فروش شهاب سنگ | AsemanSang.com

به نام یزدان پاک. پروژه هیمدال ( Heimdal Project ). رهگیری آذر گوی ها با دوربین در هوا. همکار و دانشمند گرامی، آقا مایکل مازور پروژه ای را در دست کار دارند که با این پروژه ...
X
X
X