کابل آب و هوا | euronews : کابل, افغانستان 10 روز پیش بینی وضع هوا

پیش بینی وضع هوا کابل | یورونیوز ، تدارکات برای کابل, افغانستان (دما ، باد ، بارش باران…). پیش بینی ده روزه برای کابل.
X