بارداری؛ چند ماه پس از سقط ؟ - تبیان

بارداری؛ چند ماه پس از سقط ؟ ... زن نشان می ‌دهد؛ بارداری مجدد در مدت 6 ماه بعد از سقط، بیشترین شانس بارداری سالم را به دنبال دارد. ... تغذیه سالم در دوران بارداری (1) و (2).
 • ● بارداری مجدد بعد از سقط - سایت مادر و کودک آکاایران
  • دوباره باردار شدن صبر,تهران نتایج تحقیقات,هزار زن نشان,گزارش,مجدد,محققان,تهران ... بارداری مجدد در مدت 6 ماه بعد از سقط، بیشترین شانس بارداری سالم را به دنبال دارد.
   koodakan.akairan.com
 • ● چارت 4docx.docx
  • ﺣﺪاﻗﻞ دوﺳﻘﻂ ﺑﺪون ﻋﻠﺖ. -. ﻣﺮده زاﯾﯽ. -. ﺗﻮﻟﺪ ﻧﻮزاد ﺑﺎﻻي. 4 ... ﺑﺎرداري. ﺗﻤﺎم ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﻃﺒﺒﻌﯽ اﺳﺖ. ﯾﮏ ﻣﻘﺪار ﻏﯿﺮﻃﺒﯿﻌﯽ اﺳﺖ. ﺗﮑﺮار. GTT. ﯾﮏ ﻣﺎه ﺑﻌﺪ. ارﺟﺎع ﺑﻪ ﻣﺘﺨﺼﺺ. ﺑﺮاي ﺷﺮوع درﻣﺎن ... ﺳﺎﻟﻢ. اداﻣﻪ درﻣﺎن و. ﭘﯿﮕﯿﺮي ﺑﺮ اﺳﺎس. دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ. ﻗﻄﻊ درﻣﺎن و. ﺧﺮوج از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ. ﻓﯿﺪﺑﮏ ﻓﻮري ﺑﻪ. ﺳﺘﺎد ﭘﯿﮕﯿﺮ. ي. ﻓﯿﺪﺑﮏ ﻏﯿﺮ ﻓﻮري.
   portal.arakmu.ac.ir
X
X
X