فرم تاییدیه مرخصی استعلاجی

زمان ارائه گواهی استعلاجی : هر گاه مستخدم شاغل بیمار شود و آن بیماری مانع از خدمت او باشد باید مراتب را در کوتاهترین مدت ممکن به ادراه متبوع اطلاع دهد ...
X
X
X