سیستم آموزشی - آموزشگاه زبان کانون کودکان برتر

سیستم فونیکس در حال حاضر جزو کاملترین و بهترین روش آموزشی برای این گروه سنی در ایران میباشد. ... در این دوره برای هر حرف مطالب فوق آموزش داده می شود : اسم حروف  ...
X
X
X