حاج رسولیها: بلیط 40 هزار تومانی شهر رویاها از سوی شهرداری صادر شد ...

طرح دو فوریتی کارت بلیط 40 هزار تومانی شهربازی رویاها در حالی از سوی ... اسلامی شهر اصفهان رسید که افراد باید برای هر بازی بلیط جداگانه تهیه کنند. ... متاسفانه چیزی که من از این پارک دیدم کوچکترین شباهتی به شهربازی های ...
X
X
X