بخشنامه حقوق و دستمزد سال ۱۳۹۲ + جدول معافیت مالیاتی سال ۱۳۹۲

این رقم در مقایسه با حداقل دستمزد تعیین شده در اسفند سال گذشته که ۳۸۹ هزار و ۷۰۰ ... حداقل دستمزد سال آینده ، تعیین حداقل دستمزد کارگران در سال 92 ، تعیین حداقل مزد ..... چنانچه مقدوراست موارد جدید اکسل ونیز بخشنامه هارا برای اینجانب نیز ارسال ...
X
X
X