ترسیم هرم سنی به کمک نرم افزار اکسل - معاونت بهداشتی دانشگاه علوم ...

هرم سنی را می توان در نرم افزارهای مختلف رسم کرد .با توجه به در دسترس بودن برنامه اکسل و آشنایی اغلب کارشناسان نظام سلامت با این برنامه در این نوشتار سعی می شود  ...
 • ● ترسیم نمودار پارتو در برنامه اکسل - معاونت بهداشتی دانشگاه علوم ...
  • ترسیم نمودار پارتو در برنامه اکسل : ... در برنامه اکسل · تشکیل جداول فراوانی در برنامه اکسل · ترسیم هرم سنی به کمک نرم افزار اکسل · تهیه نمودار رادار در برنامه اکسل ...
   eazphcp.tbzmed.ac.ir
 • ● رسم نمودار در اکسل - تبیان
  • انواع نمودار، کاربردها و روش کشیدن آن‌ها در برنامه‌ی اکسل ... نخستین مرحله‌ از رسم نمودار ، وارد کردن داده‌ها در یک کاربرگ (worksheet) از برنامه‌ی اکسل ...
   www.tebyan.net
 • ● دانلود کتاب آموزش جامع اکسل 2010 excel
  • کتاب آموزش اکسل 2010 ترجمه کتاب Teach Yourself Visually Excel میباشد ... آن ، کمترین دخل و تصرف را ایجاد کرده و رسم امانت داری را رعایت نماید.
   www.takbook.com
 • ● دریافت فایل ضمیمه
  • ﻫﺎي ﺳﻨّﻲ ﻣﺨﺘ. ﻠـﻒ. ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﻲ. ﻛﻨﻨﺪ و ﺑـﻪ آﻧﻬـﺎ ﻧـﺮخ. ﻫـﺎ. ي ﺗﻮﻟـﺪ و. ﻣـﺮگ ﻣﻨﺎﺳـﺐ وﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ ﻧـﺮخ. ﻫـﺎي ورود و ..... ﻧﺮخ رﺷﺪ ﺟﻤﻌﻴﺖ اﻳـﺮان. ﺑﺮاي ﺳﺎل. ﻫﺎي. 2005. ﺗﺎ. 2010. ﺑﺮاﺑﺮ ﺑـﺎ. 35/1. درﺻﺪ. ﭘﻴﺶ. ﺑﻴﻨﻲ ﺷﺪه. اﺳـﺖ .... ﺑﻌﺪ از ﻣﺪﺗﻲ ﺑﻪ ﻗﺴﻤﺘﻲ از ﻫـﺮم ﺳـﻨﻲ. ﻛﻪ ﻣﺘﻮﻟﺪان ﻛﻤﺘـﺮي .... ﺗﻮان ﻳﻚ ﻣﻨﺤﻨﻲ ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ را ﺑـﺮاي آن. ﺗﺨﻤﻴﻦ زد . ﭼﻨ. ﻴﻦ ﺗﺨﻤﻴﻨﻲ ﺑ. ﻪ. وﺳﻴﻠﻪ ﻧﺮم. اﻓﺰار. Excel. ﺑﻪ ﻧﺘﻴﺠـﻪ ..... ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻗﺒﻠﻲ رﺳﻢ ﺷﺪه و ارﻗﺎم ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﺎل. -. ﻫﺎي.
   www.csr.ir
X
X
X