گزارشات و پروژه ها - شهرداری اهواز :: معاونت برنامه ریزی و توسعه > صفحه ...

پایین این آفت را ردیابی نماید. نتایج آزمایشات. سموم نشان. داد که بهترین حشره کش. ها از نظر اثرات دراز مدت روی جمعیت شته به ترتیب پری. میکارب، کلرپیریفوس و ...
X
X
X