جراحی زنان - بیمارستان فوق تخصصی رضوی

بلوک زایمان در طبقه دوم بیمارستان و در جوار بخش NICU و جراحی زنان یکی از بخش های ... 5ـ اتاق زایمان ایزوله: دارای یک تخت زایمان کنترل دار، یک عدد وارمر نوزاد، ... تلويزيون رنگي همراه باVCD، تخت نوزاد، يخچال، يك خط تلفن ونيز امكانات رفاهي جهت همراه ...
 • ● اعتباربخشی بلوک زایمان
  • ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺧﻂ ﻣﺸﯽ ﻫﺎ و روﺷﻬﺎ در ﺑﻠﻮك زاﯾﻤﺎن وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ. و ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ اﯾﻦ ﺑﻠﻮك. را ﺗﻮﺻﯿﻒ ... آﻣﻮزش ﻣﺮاﻗﺒﺖ از ﻣﺎدر. •. اﯾﺠﺎد ﺷﺮاﯾﻂ اﯾﺰوﻟﻪ. •. ﭘﺎﯾﺶ ﻣﺎدر ﺗﺎ. 2. ﺳﺎﻋﺖ ﭘﺲ از زاﯾﻤﺎن در. ﺑﻠﻮك زاﯾﻤﺎن.
   treatment.sbmu.ac.ir
 • ● معاونت درمان - دستورعمل تكميل فرم پايش اتاق معاينه، ليبر، زايمان و ...
  • 10و 11- در صورتي كه بيمارستان كمتر از 1000 زايمان در سال دارد، اتاق ايزوله و اتاق ... 1- ليست اسامي كاركنان بلوك زايمان بايد در تمام اوقات شبانه روز در دسترس باشد.
   darman.yums.ac.ir
 • ● معاونت درمان - فرم پایش بلوك زايمان
  • فرم پایش بلوك زايمان. دانشگاه: شهرستان: بیمارستان: نوع بيمارستان: تاریخ بازدید : درجه ارزشيابي: درجه سطح بندي: نتيجه بازديد: ...
   darman.yums.ac.ir
 • ● فهرست خط مشي ها و روش هاي اجرايي
  • ط مشي. ها و روش هاي اجرايي. Page 2. عنوان. صفحه. خط مشي اه و روش اهي اجرايي اختصاصي ..... ايجاد شرايط ايزوله. 958. 56 ... پذيرش بر اساس ترياژ در بلوك زايمان. 961. 58.
   www.mums.ac.ir
 • ● پرسش و پاسخ سنجه های اعتباربخشی سوال: در خصوص اینکه بیماران ...
  • پاسخ: هدف از نوشتن خط مشي و روش اين است كه يك موضوع كه خيلي مهم يا پرخطر يا داراي ..... در مورد بارداري هاي پرخطر هم مستندات مربوطه در فايل پيوست بلوك زايمان هست كه ..... در سنجه 20-7 وجود اتاق ایزوله روانی در بخش تالاسمی به عنوان غیر قابل ارزیابی ...
   www.lums.ac.ir
X
X
X