اداره كل پزشکي قانوني استان آذربایجان غربی» مراکز تابعه

پزشکی قانونی بوکان عملادر سال1372 افتتاح گردیده وآقایان دکتر اسعد ... بکار نموده وآقایان دکتر غلامرضا ساعی،دکترمجید حسن زاده،دکتر شهریار حامدی،دکتر مهریار  ...
X
X
X