١٣٩١ - متن درس ازاد پنجم ابتدایی فصل بهداشت - فصل بهداشت پایه ...

فصل دوم: بهداشت. 24. ... درس آزاد درس سیزدهم: 77. ... فصل پنجم: هنر و ادب. 59. .... کدام یک از کلمه های باال در متن درس وجود دارد، آن ها را بنویس. roshd.ir. آموزگار پایه ی پنجم  ...
X
X
X