مؤسسه آموزش عالی نوین اردبیل

سوابق آموزشي : 1- مدرس دروس بازاريابي و مدیریت بازار، بازاریابی بین الملل، مدیریت ... همکار پروژه بررسی موانع و مشکلات تجارت الکترونیک صنایع استان اردبیل، ...
X
X
X