هفته نامه کلید - صفحه ها - صفحه ها

سلام و احترمات تقدیمی هفته نامه کیلد واقیعن یک رهنمای مردم افغانستان میباشد من ... کرد ومن چند سالی هست بعنوان خبرنگار و مسئول سازمان آگهی ها درنشریات کشوری ...
X
X
X