آموزشکده فنی و حرفه ای سما - واحد رودهن

کسب مقام اول در مسابقات منطقه ای علمی مهارتی خرپای ماکارونی کسب مقام اول در مسابقات منطقه ای علمی مهارتی خرپای ماکارونی دانشکده فنی و حرفه ای سما رودهن در ...
X
X
X