معما - کلوب

سه نفر برای خرید ساعتی به یک ساعت فروشی مراجعه میکنند. قیمت ساعت ۳۰ هزار تومان بوده و هر کدام ... کشتی ژاپنی وسط دریا بود ... قبل از رسیدنش به مقصد ، کاپیتان کشتی رفت حموم کند ... ساعت طلایش که مارک رولکس بود با ...
X
X
X