: ماموران سالن تشریح - دانشنامه رشد

حمل و نقل اجساد با برانکار ازآمبولانس به سالن تشریح و جابجایی آن در محل تشریح. ... ضدعفونی و شستشوی سالن تشریح و احتمالاً اجساد مشکوک به بیماریهای واگیر ...
X
X
X