چك ليست ارزیابي آزمايشگاهها(چك ليست 164)

ﭼﮏ ﻟﻴﺴﺖ ارزﻳﺎﺑﻲ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﮐﻴﻔﻴﺖ درﺁزﻣﺎﻳﺸﮕﺎهﻬﺎي ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻃﺒﻲ. ﮐﺎرﺑﺮد. ﻧﺪارد. ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ. اﻗﺪام. اﺻﻼﺣﻲ. ﺧﻴﺮ. ﺑﻠﻲ. ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺁزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻩ. ﺁﻳﺎ در ﺁزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻩ ﻧﻤﻮدار ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﮐﻪ ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﭘﺴﺖ هﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ و ارﺗﺒﺎط ﺁﻧﻬﺎ. را ﺑﺎ ﻳﮑﺪﻳﮕﺮ ... ﺁﻳﺎ در هﺮ ﺑﺨﺶ از ﺁزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻩ ﺟﻬﺖ دور رﻳﺰ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪهﺎي ﻏﻴﺮ ﺁﻟﻮدﻩ، ﺳﻄﻞ زﺑﺎﻟﻪ درب دار و.
X
X
X