آموزش پاپوش با قلاب - هنرهای دستی

آموزش پاپوش با قلاب. هشت عدد زنجیره می زنیم و آنها را به هم وصل می کنیم تا یک حلقه شود. داخل این حلقه 14 تا پایه بلند می بافیم. در ردیف بعد داخل هر ...
X
X
X