روزنامه جام جم92/5/13: غذا خوردن در ظروف شاهانه

بازار ظرف و ظروف از سرويس هاي قاشق و چنگال گرفته تا قابلمه و ظرف هاي چيني ... برندهاي مشهور خارجي اين ظروف آرکوپال، دسيني، لومينارک، برميولي، اوپال .... هاي سمي از جمله سرب، کادميوم، آرسنيک و پيگمنت هاي رنگي شيميايي باشد.
X
X
X