فیلم جنایت تکفیری ها در جاده عراق به سوریه (۱۸+) | خبرساز

شاید دیگر به دیدن تصاویر و فیلم هایش عادت کرده باشیم. جنایاتی که هر روز بر شدت و قساوتش افزوده می شود و عکس العملی از.
X
X
X