سامانه نوبت دهی اینترنتی بیمارستان شهدای خلیج فارس بوشهر

مراجعه کننده محترم توجه فرمایید که تاریخ نوبت دهی جهت روز 93/07/02 می باشد. شماره ملی (*) : شماره تلفن (*) : نام پزشك (*) : داخلي مغز واعصاب -- فهيمه احمدي, چشم پزشك ...
X
X
X