حل تمرين فصل 1 فيزيک1

1-با توجه با جدول (1-2) کتاب به پرسش هاي زير پاسخ دهيد: ... در نتيجه تمام انرژي پتانسيل را كه توپ در ارتفاع يك متري داشت دوباره به طور كامل به انرژي جنبشي ...
X
X
X