کتاب فروشی بخوان داتكام Ѽ مشخصات كتاب هنر در گذر زمان (هلن گاردنر)

Ѽ هدف تاريخ هنر يعني موضوع اين كتاب «هنر در گذر زمان» عبارت است از شناخت و ارزيابي هنر، از هر زمان و مكاني كه آمده باشد و با هر دستي كه ساخته شده باشد. در خارج از ...
X
X
X