بارگذاری - مهندسی عمران راه و ساختمان - بلاگفا

موضوعات مرتبط: جدول اشتال، تحلیل، بارگذاری ... موضوعات مرتبط: نرم افزارهای عمرانی تحت اکسل، بارگذاری، دیوار و انواع آن .... Units ما Force Unit رو به كيلوگرم تبديل كنيم واحد جرم رو ميده ، يعني به عدد تقريبا 10 ضرب نشده.
X
X
X