دانشجویان پردیس صدیقه طاهره(س)ساری

علوم تربیتی دانشگاه فرهنگیان پردیس دکتر شریعتی مازندران را به. خانواده بزرگ فرهنگیان خصوصا دانشجو معلمان و خانواده آن عزیزان. تسلیت عرض ...
X
X
X