ﺧﺒﺮﻧﺎﻣﻪ - صفحه اصلي

اﻗﺘﺼﺎد رﻗﺎﺑﺘﻲ ﻫﻤﻪ ﭼﻴﺰ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﭘﮋوﻫﺶ و. ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺳﻮق ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ. ». ...... ﻛﺘﺎب و ﻣﻘﺎﻻت ﭘﺮاﺳﺘﻨﺎد ﻫﻤﻜﺎري ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ. داﺷﺘﻪ ... رﻳﺎﺿﻲ، ﻋﻠﻲ ﭘﻮرﺟـﻮادي. ﭘﮋوﻫـﺸﮕﺮ ﺷـﻴﻤﻲ ... ﻋﻠﻮم رﻳﺎﺿﻲ. آﺳﺮاﺋﻲ، اﺳﺪاﻟﻪ. ﻣﺘﻮﻟﺪ ﻛﺮج. 46010000. -. 50/04. آﻗﺎﺧﺎﻧﻲ، ﻣﺤﻤﺪﻫﺎدي. ﻣﺘﻮﻟﺪ ﻛﺎزرون. 46012003 .... ﺣﺎﺟﻲ ﭘﻮران ﺑﻨﺎم، ﺟﺒﺎر. ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺗﺒﺮﻳﺰ.
 • ● دانشکده علوم زمين - دانشگاه شهید بهشتی
  • علوم ریاضی ... دانشكده علوم زمين دانشگاه شهيد بهشتي داراي سابقه چهار دهه فعاليت درخشان در آموزش و پ‍ژوهش در زمينه هاي مختلف علوم زمين در ... تنها در 15 سال گذشته بيش از 2000 دانشجو در مقاطع كارشناسي و تحصيلات تكميلي در اين دانشكده پژوهش و آموزش خود را ... انتخاب كتابهاي برگزيده سال انجمن زمين شناسي از ميان انتشارات اعضا هيات ...
   sbu.ac.ir
 • ● ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ
  • ... داﻧﺸﮕﺎه ﭘﻴﺎم ﻧﻮر ا. ﺳﺖ . ﺷﻴﻮه آﻣﻮزﺷﻲ ﭘﮋوﻫﺸﻲ ..... آﻣﺎر رﻳﺎﺿﻲ. 159. آﻣﻮزش رﻳﺎﺿﻲ. 160. رﻳﺎﺿﻲ ﻛﺎرﺑﺮدي. (. ﮔﺮاﻳﺶ آﻧﺎﻟﻴﺰ ﻋﺪدي. ) 161 ..... ﻛﻞ ﻛﺘﺎب ﺑﻪ ﺟﺰ ﻓﺼﻞ ﭘﻨﺠﻢ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺷﻮد . ﺳﻤﺖ.
   dl.sanjesh.org
X
X
X